Actievoorwaarden NRC Cultuur Top 100

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de " NRC Cultuur top 100" (verder te noemen: "de Actie") van nrc.nl (onderdeel van NRC Media BV) gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het Rokin 65, Nederland.
 • Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 2 juni 2017 t/m 7 juni 2017 17.00 uur. De actie wordt gehouden in Nederland.

Deelname

 • Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder vanaf 18 jaar die in Nederland woonachtig is.
 • Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Nrc.nl behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van NRC Media BV en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

Stemmen

 • Via deze site kunt u een stem uitbrengen op uw favoriete cultuurmaker van het afgelopen jaar. De stemmen via deze site zorgen voor een publieksversie van de cultuur top-100. De officiële NRC Cultuur top 100 wordt op 8 juni gepresenteerd door NRC. Stemmen via deze site hebben geen invloed op de officiële lijst van NRC.
 • Per e-mailadres kan aan elke film maximaal één stem worden gegeven.
 • De stemprocedure verloopt als volgt: u kunt op een cultuurmaker stemmen door op de stemknop te klikken. U dient daarbij uw e-mailadres in te vullen. Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin een link (de verificatielink). Door op die verificatielink te klikken bevestigt u uw stem. Dan pas is het stemproces voltooid. Er kan per e-mailadres slechts eenmaal gestemd worden.
 • Indien u geen geldig e-mailadres opgeeft, kunt u uw stem niet verifiëren en wordt uw stem niet doorgevoerd.
 • Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude, zullen de gemanipuleerde stemmen verwijderd worden van de site https://cultuurtop100.nrc.nl
 • Stemmen kan t/m woensdag 7 juni om 17.00 uur.

Speelwijze

 • Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer actief zijn stem te geven.
 • De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.

Medewerking en gegevens/privacy

 • De gegevens die nrc.nl verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand. Nrc.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van abonnees, gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten en klanten. De gegevensverwerking is door NRC Media BV (eigenaar nrc.nl) gemeld bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.
 • De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
 • Deelnemers die zich actief registreren voor de ochtendnieuwsbrief van NRC, kunnen zich ten alle tijden afmelden via de afmeldlink onderaan die nieuwsbrief.
 • De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer akkoord gaat met het privacy- en cookie beleid NRC Media BV (eigenaar nrc.nl).

Aansprakelijkheid

 • De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

Slotbepalingen

 • Nrc.nl is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van NRC Media.
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.